ഫ്ലാഷ്

ഐ ഇ ഡി സി കുട്ടികള്‍ക്കുള്ള പഠനയാത്ര വിവിധ ബി ആര്‍ സി കളില്‍

Thursday, 26 October 2017

വിദ്യാലയ കൂട്ടുചേരല് പരിപാടി

പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണയജ്ഞത്തിന്‍റെ ഭാഗമായി സര്‍വ്വശിക്ഷാ അഭിയാന്‍  വിദ്യാലയ കൂട്ടുചേരല്‍ പരിപാടി, പ്രവര്‍ത്തന മികവുകളുടെ വിനിമയം കൊണ്ട് ശ്രദ്ധേയമായി. തെരെഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട കുട്ടികള്‍, അധ്യാപകരുടെയും രക്ഷിതാക്കളുടെയും  പ്രിതിനിധികളോടൊപ്പം പരസ്പര വിദ്യാലയ സന്ദര്‍ശനവും ആശയങ്ങളുടെയും തനത് പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെയും  പങ്കുവെക്കലുമാണ് ഈ പരിപാടി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ജില്ലയില്‍ പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തില്‍  നടാല്‍ ഒ കെയു പി സ്കൂളും തോട്ടട വെസ്റ്റ് യു പി സ്കൂളുമാണ് ജോഡികളായി തെരെഞ്ഞെടുത്തത്.


No comments:

Post a Comment